Palvelut

Sosiaalisen vastuun toiminnot ja riskien minimointi osaksi liiketoimintaa

Sosiaalisen vastuun ohjelma

Tavoitteet, rakenteet ja roadmap kohti sosiaalisesti vastuullista liiketoimintaa.

Vastuullinen yritys on myös sosiaalisesti vastuullinen. Sosiaalisen vastuun ohjelma nivoutuu yrityksen liiketoimintastrategiaan, laajempaan yritysvastuuohjelmaan sekä tunnistettuihin ihmisoikeusriskeihin.

Teen sosiaalisen vastuun ohjelmia sekä niitä tukevien tavoitteiden ja metriikoiden kehittämistä.

Human Rights Due Diligence (HRDD)

YK:n ohjaavien periaatteiden mukainen ja CSRD-sääntelyn täyttävä HRDD-prosessi

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi, negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten estäminen, toimenpiteiden seuranta sekä viestintä ovat neljä peruselementtiä yritysten ihmisoikeusvastuun keskiössä olevassa huolellisuusvelvoitteessa (Human Rights Due Diligence). Jokainen vastuullinen yritys noudattaa huolellisuusvelvoitetta, yrityksen koosta, toimialasta ja lainsäädännöstä riippumatta. EU:n sääntelyn myötä huolellisuusvelvoitteesta on tullut etenkin isoja yrityksiä oikeudellisesti sitova.

Oikein tehty HRDD-prosessi vastaa ihmisoikeusvastuuta koskevan sääntelyn (mm. EU:sta tulevan sääntelyn) vaatimuksiin yritysten ihmisoikeusvastuusta, ja samalla luo systemaattisen rakenteen yrityksen ihmisoikeustyölle.

Toteutan HRDD-prosessin yhdessä OpinioJurisin Merja Pentikäisen kanssa. Yhdistämme näin sääntelyn asiantuntijuuden sekä käytännönläheisen ja liiketoimintaa tukevan näkökulman.

Sosiaalisen vastuun kehitysohjelmat

Henkilöstöprosessien kehitys, hankintaketjun vastuullisuus, auditointikäytännöt, sidosryhmäyhteistyö.

Valtaosa sosiaaliseen vastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyvistä vastuista koskee yrityksen omaa henkilöstöä. Niinpä HR on avainasemassa sosiaalisen vastuun ja ihmisoikeustyön toimeenpanossa varmistaessaan henkilöstöprosessien ja –käytäntöjen vastuullisuuden.

  • Teen HR-prosessien arviointia ja kehitystä, sekä koulutan HR-ammattilaisia heidän roolistaan vastuullisuustyössä.

Alihankintaketjun vastuullisuushankkeissa lähtökohtana on riskimateriaalien, -maiden sekä –prosessien tiedostaminen. Kukin yritys vastaa itse vastuullisesta toiminnastaan, mutta tilajalla on vaikutusvallan lisäksi mahdollinen välillinen vaikutus alihankkijan mahdollisuuksien toimia vastuullisesti.

  • Teen alihankinnan vastuullisuusohjelmia ja kehitän käytännön toimia hankintaketjun arviointiin, valvontaan ja kehittämiseen. Tarjoan myös alihankkijoiden sekä auditoijien koulutusta.

Merkityksellisten vaikutusten aikaansaaminen vaatii sidosryhmien kuuntelemista ja osallistamista. Sidosryhmien osallistaminen vasta kun tilanne on jo kärjistymässä on kriisinhallintaa.

  • Teen yrityksille sidosryhmäyhteistyöprojekteja ja fasilitoin sidosryhmäyhteistyötä.

Sosiaalisen vastuun dokumentit

Code of Conduct, alihankkijavaatimukset, ihmisoikeussitoumus

Pelisäännöt ja periaattet on hyvä kirjata ja viestiä kaikille osapuolille.

Teen ja päivitän Code of Conduct -ohjeita, alihankkijavaatimuksia, ihmisoikeussitoumuksia sekä muita sosiaalisen vastuun dokumentteja.

Koulutukset ja kehittäminen

Ihmisoikeusteemat, sosiaalinen vastuu käytännössä, auditointi

Räätälöidään tarpeisiisi sopiva koulutus tai työpaja. Teen vuosien kokemuksella myös sisältöjä online-oppimisratkaisuihin.

Aiheita mm. vastuullinen HR, ihmisoikeus liiketoiminnassa, sosiaalinen vastuu ja riskiarvioinnit, sekä auditointi.

Coaching ja mentorointi

Vastuullisuusammattilaisille tai muille vastuullisuuden parissa työskenteleville

Spesialistista johtajaksi? Viestintä-, HR-, tai hankinta-ammattilaisesta sosiaalisen vastuun asiantuntijaksi?

Sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeustyö vaatii yrityksen sisäistä asiantuntijuutta.

Yhden päätoimisen sosiaalisen vastuun osaajan palkkaaminen ei ole kaikille yrityksille taloudellisesti mahdollista, vaan osaaminen on rakennettava olemassaolevan henkilöstömitoituksen mukaan.

Toisaalla sosiaalisen vastuun asiantuntija on kasvutiellä ja hänestä halutaan laajempien kokonaisuuksien ja strategioiden vetäjä.

Tarjoan mm. edellämainittuihin tilanteisiin valmennusta ja mentorointia. Tavoitteet asetetaan kolmikannassa (työntekijä, tönantajan, valmentaja), mutta coachingtapaamiset ovat aina kahdenkeskisiä valmennettavan ja valmentajan välillä ja luottamuksellisia.

Olen Coaching Company Finlandin sertifioima coach, ja minua sitoo ICF:n (International Coaching Federation) eettiset ohjeet.