Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Selostetta päivitetään tarpeen mukaan.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Bethics Oy, Y-tunnus: 3355453-6

Osoite: Suvilahdenkatu 4 B, 00500 Helsinki

Yhteyshenkilö: Miia Hapuoja

Puhelin: 050 487 2559

Sähköposti: miia.hapuoja@bethics.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Bethics Oy ylläpitää rekisteriä asiakkaista (yritykset, järjestöt) ja muista yhteistyötahoista (yhteistyökumppanit, muut sidosryhmät) sekä niiden yhteyshenkilöistä. Bethics Oy:llä ei ole henkilöasiakkaita.

Rekisterin ylläpidon ja tietojen käsittelyn tarkoitus on Bethics Oy:n asiakas-, yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, yhteydenpito, palveluiden kehittäminen sekä palveluista viestiminen.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Asiakasyrityksen / -yhdistyksen / sidosryhmätoimijan nimi
  • Yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero
  • Asiakkuuden ja yhteistyökumppanuuden hoitamiseen tarvittavat tiedot (mm. osoite- ja laskutustiedot)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä mainitulle Bethics Oy:n yhteyshenkilölle.

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa sitä koskevat tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Bethics Oy ei kohdista suoramarkkinointia yksityishenkilöihin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Rekisterinpitäjä käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syy miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen velvoite tai oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Yhteys rekisterinpitäjään ja tietosuojavaltuutettuun: Jos rekisteröity haluaa käyttää tietosuojaoikeuksiaan, rekisteröidyn tulee olla ensin yhteydessä rekisterinpitäjään. Jos rekisterinpitäjän reaktio ei tyydytä rekisteröityä, rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään, julkisista tietokannoista (mm. www-sivut) ja mediamateriaalista (mm. uutisjutut ja tiedotteet).

Rekisteritietojen käsittelijät

Bethics Oy käsittelee rekisteritietoja. Mikäli tietojen käsittelyä ulkoistetaan (osittainkin) kolmannelle osapuolelle, Bethics Oy varmistaa mm. sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja kaikin puolin asianmukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Bethics Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön määräysten ja velvoitteiden edellyttämällä tavalla.

Bethics Oy voi luovuttaa rekisterin tietoja käyttämilleen kolmansille osapuolille esimerkiksi kirjanpidon, laskutuksen, perinnän ja tietohallinnon palveluiden osalta. Bethics Oy voi jakaa rekisterin tietoja toiminnan / toimeksiannon kannalta keskeisille yhteistyökumppaneilleen. Bethics Oy jakaa rekisterin tietoja vain sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat osaltaan sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja.

Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä on tarpeellista säilyttää niiden käyttötarkoitus huomioiden. Lisäksi mahdolliset sopimusvelvoitteet ja lainsäädännön vaatimukset huomioidaan.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterien suojaus

Bethics Oy käyttää vain sen käytössä olevaa tietokonetta, jolla olevat rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisin salasanoin ja tietoturvaohjelmin. Rekisteröityjä tietoja voidaan satunnaisesti ja valikoidusti säilyttää rekisterinpitäjän yhteistyötarkoituksia varten luotettavien palveluntarjoajien palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten tietoturvakäytäntöjen edellyttämällä tavalla.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä automaattiseen päätöksentekoon.

Viimeisin muutos tehty 29.01.2024.